ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1 - VOORWERP
Elke bestelling en elk gebruik van de TOTAL HAPPY FUEL-kaarten betekent dat de gebruiker de hierna volgende algemene voorwaarden aanvaardt. Deze algemene voorwaarden zijn bij voorrang van toepassing. De Algemene verkoopsvoorwaarden van TOTAL NEDERLAND N.V. zijn slechts aanvullend van toepassing. Onderhavige algemene voorwaarden hebben als doel de werkingsmodaliteiten van de TOTAL HAPPYFUEL Service, de aankoop van brandstof en het gebruik van de TOTAL HAPPY FUEL-kaarten (de 'Kaarten') te definiëren die het mogelijk maken de producten aangeduid in artikel 2 in een Netwerk van verkooppunten in Nederland (het 'Netwerk') af te halen. Het Netwerk kan op elk ogenblik gewijzigd worden. De gids met deze verkooppunten is op eenvoudige vraag bij TOTAL NEDERLAND N.V. (hierna 'TOTAL NEDERLAND') evenals via de Internetsite www.total.nl te krijgen.

ARTIKEL 2 - PRODUCTEN
Met de Kaarten kan in de verkooppunten in Nederland brandstof (de 'Producten') afgehaald worden. TOTAL NEDERLAND kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele tijdelijke of definitieve onbeschikbaarheid van de Producten in één of meerdere verkooppunten. TOTAL NEDERLAND zal op elk ogenblik de Producten kunnen aanvullen of wijzigen. Elke klacht betreffende een gebrekkig Product moet binnen de week die volgt op de ontdekking van het gebrek aan TOTAL NEDERLAND bekendgemaakt worden en vergezeld zijn van de desbetreffende bewijsstukken. Na deze termijn zal geen enkele klachten nog ontvankelijk zijn.

ARTIKEL 3 - WERKING VAN DE KAART
3.1. Uitgifte en facturatie
De Klant kan Kaarten bestellen bij TOTAL NEDERLAND, voor een bedrag van minimum 1.000 EUR per bestelling en minimum 15 EUR per bestelde Kaart, door middel van het formulier uitgegeven door TOTAL NEDERLAND. De Kaarten zullen gefactureerd worden aan het bedrag dat op de kaart staat, met aftrek van de eventueel toegekende korting. Het bestelformulier legt bovendien de deelname in de verzendkosten vast. Na betaling van de overeenkomstige factuur zal TOTAL NEDERLAND de Klant het aantal gevraagde Kaarten leveren, geladen met de waarde bepaald tijdens de bestelling. De Kaarten worden aan de Klant geleverd binnen de 6 werkdagen na de betaling van zijn bestelling. Wanneer deze niet binnen deze termijn ontvangen worden, kan de Klant TOTAL NEDERLAND onmiddellijk een fax en aangetekende brief sturen om deze op de hoogte te stellen dat de Kaarten niet ontvangen werden. Na een termijn van 10 dagen na betaling wordt geen enkele klacht nog aanvaard en worden de Kaarten na deze termijn beschouwd als zijnde geldig ontvangen door de Klant.

3.2. Gebruik
Elke aan de Klant overhandigde Kaart maakt het voor deze mogelijk voor een vooraf bepaald bedrag Producten af te halen. De afhaling van Producten door middel van een Kaart kan in één of meerdere keren gebeuren, tot het saldo opgebruikt is. Na iedere tankbeurt moet de Kaart door de kaartlezer van het verkooppunt gelezen worden en dient de gebruiker de code die op de Kaart vermeld staat, in te voeren.
De code in kwestie is in geen geval een vertrouwelijke code en beschermt de Kaart dus niet tegen frauduleus gebruik. TOTAL NEDERLAND kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele onbeschikbaarheid van de kaartlezer in het verkooppunt. De Producten zullen gefactureerd worden aan de op de dag van de afhaling aan de pomp uitgehangen prijzen.

3.3. Geldigheid van de Kaarten
Deze Kaart blijft geldig tot en met de laatste dag van de erop vermelde geldigheidsmaand. Een ongeldige Kaart kan door het verkooppunt bewaard of in beslag genomen worden. Het is aan de Klant om het saldo van elke Kaart op te gebruiken vóór het einde van de geldigheid hiervan. Elk binnen deze termijn niet verzilverd en op de Kaart geladen bedrag is voor de Klant verloren. De Klant blijft verantwoordelijk voor zijn Kaart en het gebruik ervan tot aan het einde van de geldigheidsperiode.

3.4. Bewaring van de Kaarten en Duplicata
De Klant bewaart de Kaarten die hem worden toevertrouwd. Uit dien hoofde zal hij meer bepaald alle nuttige maatregelen treffen om verlies, diefstal of beschadiging ervan te vermijden. De Klant zal aansprakelijk zijn voor het gebruik dat gemaakt wordt van de Kaarten. De Kaarten kunnen niet omgeruild noch teruggenomen worden. Het op een verloren of gestolen Kaart geladen bedrag kan in geen geval gerecupereerd worden. In geval van verlies of diefstal kan de Klant of zijn Mandataris aan TOTAL NEDERLAND vragen een nieuwe kaart uit te geven, zonder dat het op de verloren of gestolen Kaarten opgeladen bedrag kan worden gerecupereerd. Een defecte Kaart kan ingeruild worden voor een nieuwe Kaart die vooraf opgeladen is met het op de defecte Kaart overblijvende bedrag. 3.5. TOTAL NEDERLAND kan van rechtswege en zonder gerechtelijke tussenkomst, de geldigheid van de Kaart(en) van de Klant schorsenin geval van niet-naleving door de Klant van de Algemene Voorwaarden, in geval van fraude, abnormaal gebruik en in geval van niet-betaling of notoire insolvabiliteit van de Klant. Deze maatregelen kunnen genomen worden zonder vooropzeg en zonder afbreuk te doen aan elke mogelijke schadevergoeding waarop TOTAL NEDERLAND recht heeft.

ARTIKEL 4 - EIGENDOMSOVERDRACHT - RISICO-OVERDRACHT
De verkoop van Producten gebeurt tijdens de betaling ervan, de eigendomsoverdracht is bijgevolg uitgesteld. De overdracht van de risico's op verlies of beschadiging van de gekochte Producten gebeurt bij afhaling ervan in het verkooppunt via de overeenstemmende Kaart. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN TOTAL NEDERLAND N.V.

Bijzondere voorwaarden


Opgelet, de HappyFuel kaarten worden niet omgeruild of teruggenomen. Vervallen, verloren of gestolen kaarten worden niet vervangen.
Enkel een defecte kaart kan omgeruild worden tegen een nieuwe, voorafbetaalde kaart met daarop de resterende waarde van de defecte kaart.Na ontvangst van uw bestelbon ontvangt u uw factuur. Wanneer deze betaald is, zult u binnen 4 tot 6 werkdagen uw gepersonaliseerde kaarten per post ontvangen. Wordt deze termijn overschreden, neem dan telefonisch contact op: (070) - 3180 405.

Voorwaarden gebruik

  • TOTAL HappyFuel Cards zijn niet in te wisselen tegen contanten
  • Het tegoed van de TOTAL HappyFuel Card is geldig tot de vervaldatum op de kaart
  • De TOTAL HappyFuel Card is enkel inwisselbaar bij de bemande TOTAL tankstations in Nederland. U dient binnen af te rekenen
  • Wanneer het tegoed van de TOTAL HappyFuel Card niet toereikend is voor de vertanking, dient het resterende bedrag per pin of contant te worden voldaan
  • Per tankbeurt kan slechts 1 TOTAL HappyFuel Card worden ingewisseld
  • Klanten kunnen geen aanspraak maken op (resterend) tegoed bij verlies of diefstal van de TOTAL HappyFuel Card.